MAHA TET Answer key with Explaination

MAHA TET Exam Answer Key 2017 Paper 1(With Solutions)

MAHA -TET Exam done at various places In Maharashtra, MAHA TET EXAM Answer Key with Explaination (Paragraphs and DEd Subject answers are not listed) (उतारे,शिक्षणशास्र व graphical/pictorial प्रश्न वगळता)

गणित [MAHA TET ExamANSWER KEY] 

 1. सविताचे मासिक वेतन १०,००० रु असून ते वेदिकाच्या मासिक वेतनाच्या सव्वापट आहे, वेदिकाच्या मासिक वेतनाची किंमत आशियाच्या वेतनाच्या दुप्पट आहे.तर तिघींचे एकूण मासिक वेतन किती

१)२८७५०     २)२२,०००     ३)२४७५०     ४)३४०००

उत्तर-

वेदिकाचे वेतन = x

सरिताचे वेतन = १.२५ x (वेदिकाच्या सव्वापट) = १०,०००

x = १०,०००/१.२५ =८०००

असियाचे वेतन = x/२

तिघींचे वेतन = x + १.२५ x + ०.५० x = २.७५ x

उत्तर = २.७५ x ८००० = २२०००

 

 1. काही मुलांना प्रत्येकी २५ वह्या वाटायचे ठरले. परंतु प्रत्यक्षात प्रत्येकी ३२ वह्या वाटल्या तेव्हा १९६ वह्या कमी पडल्या तर मुलांची संख्या किती?

१) २५       २)२८        ३)३५        ४)३२

उत्तर-

२५ वह्या सर्व मुलांना

३२ वह्या वाटल्यास = १९६ कमी पडतात

३२-२५ = ७
उत्तर = १९६/७ = २८

मुलांची संख्या = २८  

 

 1. ३६ वस्तू समान वाटायच्या असतील तर किती प्रकारे वाटता येतील

१)१०        २)९         ३)८         ४)७

उत्तर – १,२,३,४,६,८,९,१२,१८ = ९ प्रकारे  

 

 1. दोन अंकी विषम संख्यांची बेरीज किती?

१)२५००      २)२४३०      ३)२८२५      ४)२४७५

उत्तर – १ ते १० संख्यांची बेरीज = (पहिली संख्या + शेवटची संख्या)*एकूण संख्या/२  =(१+१०)*१०/२ = ५५

१ ते १०० संख्यांची बेरीज (१+१००)*१००/२ = ५०५०

१ ते १० विषम संख्यांची बेरीज = (१+९)*५/२ = २५

१ ते १०० विषम संख्यांची बेरीज = (१+९९) *५०/२ =२५००

 

 1. एके वर्षी महाराष्ट्र दिन बुधवारी आहे तर स्वतंत्रदिन कोणत्या दिवशी येयील?

१)गुरुवार     २)बुधवार     ३)शुक्रवार    ४)शनिवार

उत्तर-

मे महिना ३१ दिवस + जुने महिना ३० दिवस + जुलै ३१ दिवस +१५ ऑगस्ट

एकूण दिवस= १०७

१०७ ला ७ ने भागल्यावर बाकी राहते २

बुधवार च्या २ दिवस पुढे = शुक्रवार हे उत्तर आहे

 

 1. विशिष्ट रकमेच्या ७/१८ रक्कम वेदला किंवा २/५ पट रक्कम अलोकला किंवा ३/८ रक्कम सानियाला किंवा ६/११ रक्कम अलीयाला दिली असेल तर सर्वात कमी व जास्त रक्कम कुणाला मिळेल

१)अलोक-वेद २)वेद-अलोक ३)सानिया-विना        ४)विना-सानिया

उत्तर-

वेद= ०.३९ ; अलोक= ०.४० ; सानिया =०.३७५ ; विना = ०.५५

 

 1. ‘चौरस हा ——— असतो’ हे विधान पूर्ण करण्यासाठी योग्य ठरणाऱ्या बाबी खालील पर्यायांपैकी कोणत्या

१) समांतरभूज चौकोन २)समभूज चौकोन ३) काटकोन चौकोन

उत्तर- तिन्ही पर्याय एकत्रितपणे चौरस बनवतात  

 

 1. [1.1/2-[5/8×4]x 0.24]= 3/2- 5/2×0.24

=3/2-1.2/2

=1.8/2

=0.9

 

 1. एक काम काही मजूर काही दिवसात पूर्ण करतात, जर मजुरांची संख्या १.१/३ केली तर तेच काम पूर्ण करण्यास दिवसांची संख्या पूर्वीच्या संखेच्या किती पट होईल

उत्तर

उदाहरणार्थ एक माणूस एक काम तीन दिवसात पूर्ण करतो

जर ३ मजूर लावले तर १का दिवसात काम पूर्ण होईल

म्हणजे, मजूर x काम  = १

१.१/३ = ४/३

म्हणजे दिवस = ३/४ पाऊन हा बरोबर पर्याय आहे

 

 1. मिनिटकाटा १२ वर असताना वेळ पहिली तेव्हा तासकाटा व मिनिटकाटा काटकोनात होते. आणखी दीड तासांनी या दोन काट्यात कितीचा कोण होईल

उत्तर-  वेळ पहिली तेव्हा ३ किंवा ९ वाजले होते

म्हणजे ४:३० वाजता अन १०:३० वाजता मिनिट व तासकाट्यांचा कोण विचारला आहे.

दोन्ही कोण वेगवेगळे येतात
प्रश्न रद्द करण्यात येईल

 

 1. १०,१५,२६,३५,५०, x , ८२, ९९

इथे २ सेरीज दिसतायेत

१. १०,२६,५०,८२ = फरक १६.२४.३२ (८ च्या पटीत) वाढतोय

२. १५,३५,x,९९ = फरक २०,२८,३६

३५+२८ = ६३

६३+३६ = ९९

उत्तर ६३

 

 1. प्रत्येक २.५ मीटर समान तुकडे करण्यासाठी १७.५० मीटर दोरीची दोन्ही टोके जुळवली असता किती ठिकाणी कापावे लागेल

उत्तर –  १७.५०/२ = ८.७५

म्हणजे ३ वेळा कापावे लागेल

 

 1. एका संखेला १५, ११, १२ ने भागले असता बाकी ४ उरते ती संख्या कोणती.
  उत्तर- १३२४
 2. [x2+x-20/x+5] = 0
  उत्तर– x2+x-20 = 0* x+5
  x2+x-20=0
  x(x+1)=20
  X=4
MAHA TET Answer Key

MAHA TET Answer Key

ENGLISH [MAHA TET Exam ANSWER KEY]

 1. Fill in the Blanks

It is a news —- Success

1) Of                              2)Off

3)Through                   4)Above

Ans – 1) Of

 

 1. Fill In the blanks with the Best Alternatives

Bulls :Below :: Mice : ?

1)Hiss                          2)Yell

3)Low                          4)Squeak

Ans – 4) Squeak

 

 1. Select Correct Option

1)What a Beutiful House !

2)What ! A Beutiful House

3)What A Beutiful House

4)What ? A Beutiful House

Ans – 1)

 

 1. Choose, the correct word to make the sentence meaningful

My Father is —- to the poor people

1) Sad                          2)Bad

3)Happy                       4)Kind

Ans- 4) Kind

 

 1. Pick Out The Most appropriate pair to fill in the blanks in the same order to make the sentence meaningful complete.

People were —- of the two brothers because their behaviour seemed —–

1)Catious, generous                2)suspicious, unusual

3)anxious, notorious               4)aware, dispassionate

Ans-  2) Suspicious, unusual

 

 1. Find out sentence out

1)Bring a glass of water for me

2)Ask your Question

3)The goat eats a grass

4)Be ready now

Ans – 3) The goat eats a grass

Explaination – सगळी वाकये आज्ञार्थी आहेत.

 

 1. Fill in the Blanks

Don’t —– time, It is very precious.

1)Waist            2)Waits            3)West             4)Waste

Ans – Waste

 

 1. Choose the mismatched pair from the following

1)child – children                     2)foot -feet

3)ox- Oxes                               4)Deer- deer

Ans – 3) Ox

Plural of “ox” is Oxen

 

 1. Choose the correct alternative. Let—— have a nice picnic

1)We               2) our              3)us                 4)Ours

Ans – 3) Us

 

 1. Fill in the blnak

Pig:Sty :: Rabbit : ?

1)Eyrie                                     2)Burrow

3)Hive                                      4)Cell

Ans – 2)Burrow

 

 1. Fill In the Blanks

Lion :Cub ::Frog 😕

1) Colt                         2) Leverate       3)Cygnet         4)Tadpole

Ans – 4) Tadpole

 

 1. Identify the Error

According (A) / to me he is the ideal (B) / choice for performing (C) / this roll (D)

1)D                  2)B                   3)A                   4)C

Ans – 4)C

 

 1. Choose the correct passive voice from given sentence.

Some kind of force driving me.

1)I am being driven by some kind of force

2)I was being driven by some kind of force

3)I had driven by kind of some force

4)Some kind of force were been driven

Ans – 2

 

 1. Choose the correct Antonym – Adore

1)Neglect        2)Overpower               3)Disdain         4)Noble

Ans – 3

 

 1. Choose proper article for “x” if no article required. We have —– hour and —- half for play

1)the an           2) an a             3)The X            4)X a

Ans – 2)

 

 1. Choose correct alternative for direct speech

Usha said “what a tall building it is!”

1)Usha exclaimed with wonder that it was very tall building

2)Usha exclaimed with anger that it was building tall

3) usha told that what was what was a tall building it is

4)Usha asked if it was tall building

Ans -Only Sentence A is correct

 

 1. Choose the most suitable one word for “Animals that feeds on insects”

1)Carnivorous                         2)Graminivorous

3)Herbivorous                         4)Insectivorous

Ans – 4) Insectivorous

 

 1. Select the combination of the Numbers so that alphabet arranged accordingly will form meaningful word

TNDRAE

123456

1)546312         2)543612         3)543621-ARDENT      4)541326

 

 1. rearranged jumbed parts whch lebelled PQRS procedure the correct sequence of sentence

Reading book——–

P- is a habit

Q-but also enlarges the mind

R- because it is not only increase knowledge

S- which must be cultivated by everybody

Ans -PSRQ

 

 1. Find out the Odd term from the following options

1) a crowd of people

2)a flight of birds

3)A flock of bees

4)A colony of ants

Ans – D

 

 1. Select the correct option for seeking permission

I want to make a call

1)Give me your phone            2)Can i use your phone

3)I use your phone                  4)I used your phone

Ans -2

 

 1. Choose the correct punctuation mark for the sentence.

its 4 a’clock

1)Question mark         2)Comma        3)Exclamatary             4)Apostophe

Ans – 4) Apostrophe

 

 1. If Fish:shoal ::stars:?

1)Galaxy          2)Quiver          3)Pile               4)Sheaf

Ans- 1) Galaxy

 

 1. Fill in the blanks

A tree grows in ——– direction

1)right             2) left              3)upword         4)downword

 

 1. Choose the correct alternative

In the boat disaster that took place near Patna more than 30 passengers were —— be drowned

1) feared         2)presumed       3)believed      4)thought

Ans – 3) Believed

Marathi miscelenous [MAHA TET Exam ANSWER KEY]

 

 1. “सगळेच एका वेळी कसे येतील” काळ ओळखा

१) रिती भविष्यकाळ

२) साधा भविष्यकाळ

३) अपूर्ण भविष्यकाळ

४)रिती भूतकाळ

उत्तर – १)रिती भविष्यकाळ

 

 1. ‘मोफत पाणी मिळण्याची सोय’ या शब्द समूहासाठी योग्य शब्द निवडा

१) पानवन    २)धरण      ३) जलवाहिनी       ४) पाणपोई

उत्तर- पाणपोई

 

 1. पुढीलपैकी कोण ‘शब्दयोगी अव्यय’ नाही

१)सबब      २)कडे        ३)मागे             ४) समोर

उत्तर- समोर

 

 1. ‘ज्याला जे जे हवे; त्याला ते ते मिळे देवा’ वाक्याचा प्रकार ओळखा

१)विध्यर्थ     २)आज्ञार्थ     ३)संकेतार्थ          ४)नकारार्थ

उत्तर- विध्यर्थी

 

 1. पुढीलपैकी एकवचन-अनेकवचन यांची अयोग्य जोडी निवडा

१)धार-धारा               २)सतार- सतारी

३)गार-गारा               ४)वार- वारा

उत्तर – वार-वारा

 

 1. अधोरेखित शब्दाचा समानार्थी शब्द पर्यायातून निवडा

कठीण समय येता | कोण कामास येतो.

१)अवघड     २)घडी       ३)मदत      ४)स्थळ

उत्तर- अवघड

 

 1. पुढीलपैकी शुद्ध शब्दाचा पर्याय ओळखा

१)कोट्याधीश  २)कोट्यधीश ३)कोट्याधिश ४)कोट्यधिश

शुद्ध शब्द- कोट्याधीश

 

 1. वाक्याचा प्रकार ओळखा

‘मुसळधार पूस झाला म्हणून दरड कोसळली’

१) संयुक्त    २)मिश्र       ३)केवल      ४) प्रधान

उत्तर-

 

 1. पुढील वाक्यात चुकीचे विरामचिन्ह कोणते?

बाई म्हणाल्या, “पुढील पानांवरील उदाहरणे सोडवा- ५,९,१९ ”

१)स्वल्पविराम                   २)अवतरण चिन्ह

३)अपसारण चिन्ह                ४)पूर्णविराम

उत्तर- अपसारण चिन्ह

 

 1. पुढीलपैकी कोणता पर्याय उपसर्ग नाही

१)यथा       २)आ        ३)प्रती             ४)कार

उत्तर- ४)कार

मराठी विभाग [MAHA TET Exam ANSWER KEY]

 1. अधोरेखित शब्दाची जात पर्यायातून निवडा. कोण आहे रे तिकडे ?

१)विशेषण    २)सार्वनामिक विशेषण            ३)सर्वनाम    ४)क्रियापद

उत्तर – सार्वनामिक विशेषण

 

 1. पुढील वाक्यातील क्रियापदाचा प्रकार ओळखा

रायबाने पोतेभर कैर्या आणल्या

१)शक्य      २)प्रायोजक   ३)भावकर्तुत   ४)सिद्ध

उत्तर- प्रयोजक

 

 1. नैऋत्य या शब्दामधील वर्णांची संख्या किती

१)सात       २)सहा             ३)चार       ४)तीन

उत्तर- सात

 

 1. ज्यामध्ये भावना उस्फुर्तपना यांना महत्व आहे. असा पत्रप्रकार म्हणजे————

१)निमंत्रनपत्र  २)चौकशीपत्र  ३)नोकरीसाठी अर्ज   ४)तक्रार अर्ज

उत्तर- निमंत्रण पत्र

 

 1. योग्य समूहदर्शक शब्द निवडा

घरभर पसरलेल्या मडक्यांची रखमाने ——— रचली

१)ढीग       २)थप्पी      ३)उतरंड      ४)चळत

 

 1. पुढीलपैकी कोणत्या संताची रचना ‘भारुड’ म्हणून प्रसिद्ध आहे

१)संत एकनाथ            २)संत तुकाराम

३)संत ज्ञानेश्वर            ४)संत नामदेव

उत्तर- संत एकनाथ

 

 1. ‘सरकारी आदेशाची ——— करणे तिला चांगलेच महागात पडले’

१)हस्तक्षेप करणे           २)विडा उचलणे

३)पायमल्ली करणे         ४)राम म्हणणे

उत्तर- पायमल्ली करणे

 

 1. त्रंबक बापुजी ठोंबरे हे ‘———–‘ नावाने प्रसिध्द आहेत

१)निसर्गकवी              २)बालकवी

३)नवकवी                ४)गुलझार

उत्तर- बालकवी

 

 1. ‘बनगरवाडी’ या पुस्तकाचे लेखक

१)प्र के अत्रे               २)पुरषोत्तम देशपांडे

३)व्यंकटेश माडगुळकर      ४)ग. दि. माडगुळकर

उत्तर- व्यंकटेश माडगुळकर

 

 1. पुढीलपैकी वेगळ्या अर्थाचा शब्द कोणता?

१)दुहिता      २)सुता       ३)कन्या      ४)सरिता

उत्तर- सरिता(अर्थ नदी, बाकी सर्व शब्दांचा अर्थ मुलगी)

 

tags- MAHA TET EXAM Answer Key, Maha TET Exam Answer key 2017, MAHA TET Exam,